حداقل ۴ حرف. برای امنیت بیشتر ترکیبی از حروف و اعداد باشد.

بازیابی توسط موبایل